Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností Nutra Pluss s.r.o. a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (zhotovitele), kterým je Nutra Pluss s.r.o., 1. máje 3236/103, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava, IČ:06906125, a kupujícího (objednatele). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li druhou smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li druhou smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Prodávající

Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky. Prodávajícím je Nutra Pluss s.r.o., 1. máje 3236/103, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava, IČ:06906125, který provozuje internetový obchod www.zersi.cz.

Kupující

Kupujícím je právnická nebo fyzická osoba, která s Prodávajícím uzavřela kupní smlouvu. Kupující spotřebitel, nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky. Kupující či objednatel, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky za účelem svého podnikání s těmito výrobky. Tento kupující (objednatel) se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají, a obchodním zákoníkem.

Smlouva

Kupní smlouva

Kupující vyplněním a odesláním objednávky přijímá návrh kupní smlouvy, kterou s Prodávajícím uzavře okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou. Kupující současně uzavřením kupní smlouvy stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu, že jim porozuměl a že s nimi bez výhrad souhlasí. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit. Přijetí objednávky je následně spotřebiteli potvrzeno. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích, vedoucích k uzavření smlouvy, jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Nesoulad s kupní smlouvou

V případě, že věc není v okamžiku převzetí Kupujícím v souladu s kupní smlouvou, má Kupující právo, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího

Spotřebitel má dle zákona č. 513/1991 § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění (odstoupení od smlouvy je třeba doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci). Zboží musí být vráceno bez známek opotřebení, včetně veškerého příslušenství, a nejlépe v původním nepoškozeném obalu. Při nesplnění uvedených podmínek (bude-li zboží vykazovat známky poškození nebo opotřebování) může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. Finanční částka za vrácené zboží bude spotřebiteli uhrazena do 30 dnů od odstoupení. Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno jak vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.

Doporučujeme do písemného odstoupení od smlouvy uvést číslo objednávky, datum převzetí věci a číslo účtu, na který chcete nechat převést vracené peníze. Prodávající  je oprávněn započíst s vracenou částkou skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží, jako je například doprava atd.

Cena, expedice

Ceny

Provozovatel je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách e-shopu jsou včetně DPH. Ceny jsou platné v době objednávky. Cena za námi potvrzenou objednávku se nemění. Spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Expediční náklady

Expediční náklady v sobě zahrnují veškeré poplatky spojené s doručením zboží až k zákazníkovi (balné, poštovné, pojištění zboží u dopravce, aj.). Jejich výše je závislá na celkové částce objednaného zboží a způsobu přepravy:

Osobní odběr

  • platba na místě: 0 Kč
  • platba předem převodem: 0 Kč

Spedice

  • platba dobírkou: dle platného ceníku vystaveného prodávajícím

Závěrečná ustanovení

Pro konkrétní kupní smlouvu platí znění těchto podmínek platné v okamžiku uzavření smlouvy. Kupující má právo na archivaci těchto podmínek. Uzavřením kupní smlouvy či smlouvy o dílo Kupující potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil, rozumí jim a bez výhrad s nimi souhlasí.

Osobní údaje

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od kupujících jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží.

Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Podmínky ochrany osobních údajů


I.Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Nutra Pluss s.r.o., IČ: 006906125, se sídlem1.Máje 3236/103, Ostrava (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa:email: info@nutrapluss.cz

telefon: 00420603144050

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval / jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: 


II.Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 


III.Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst.

2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 2. Účelem zpracování osobních údajů je• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


IV.Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 


V.Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,• zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 
VI.Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


VII.Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména Hesla

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII.Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

Zpět do obchodu